ବ୍ୟାନର
ୱିଚାଇ, ୟୁଚାଇ, ସାଂଘାଇ, କମିନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ 30kw ରୁ 2000kw ଅଟେ |କାରଖାନା ଚାଇନାର ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ୱାଇଫାଙ୍ଗ ସିଟିର "ଚାଇନା ପାୱାର ସିଟି" ରେ ଅବସ୍ଥିତ |